Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

Wettelijke informatie
De maatschap ConSenso bestaat uit advocaten die in eigen naam of via hun vennootschap (naam advocaat met *) in België zijn ingeschreven, en meer bepaald aan de Balie Limburgn. Al de advocaten zijn binnen ConSenso contractueel verbonden en voldoen aan de regelgeving van de Orde van Vlaamse Balies, en de bijzondere goedkeuringen gegeven door de Raad van Orde van de plaatselijke balie.
U vindt op deze website alle betrokken advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 3700 Tongeren, Piepelpoel 13. De andere vestiging is gevestigd te 3600 Genk, Henri Fordlaan 47.

Het ondernemingsnummer van de maatschap is 0828.676.245

De advocaten kunnen  per e-mail bereikt worden zoals op elke fiche aangegeven is volgens het principe van voornaam.naam@consenso.be;

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd via de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balies, polis LXX034899 bij de nv Amlin Europe, Koning Albert II laan 9, te 1210 Brussel, en in tweede rang, polis 99.551.935  bij de nv AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel.De leden van de maatschap zijn sedert 1 februari 2015 verzekerd voor een bedrag van 3.750.000,- euro.(voordien tot 1.250.000,- euro)  Hun aansprakelijkheid is tot deze bedragen beperkt. Hogere dekkingen zijn mogelijk en dienen vooraf aan de samenwerking te worden bedongen en schriftelijk overeengekomen.

Als advocaat ingeschreven aan de Balie Limburg zijn de advocaten van ConSenso  onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de Limburgse balie die geraadpleegd kunnen worden op http://www.balielimburg.be

Het kantoor biedt zijn diensten als advocaat aan, met de voorkeurmateries zoals aangegeven op de informatiefiches van de diverse advocaten. De overeenkomst die u met onze advocaten aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Tongeren  bevoegd.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Bernard Mailleux bereiken:
via post op het adres: Henri Fordlaan 47 te 3600 Genk
via fax op het nummer: 089.41.37.97
via e-mail op het adres: bernard.mailleux@consenso.be
of via telefoon op het nummer: 089.322910

 

Het belang van deze privacy policy?

ConSenso Advocaten MS, met zetel te Piepelpoel 13, 3700 Tongeren, met ondernemingsnummer: 0828.676.245 (hierna “ConSenso”) hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van de website en het verlenen onze diensten.

Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.

Dit privacybeleid geldt in haar algemeenheid alleen voor de persoonsgegevens die ConSenso als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van de website.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze privacy policy. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke

ConSenso is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de website of bij het leveren van haar diensten:

                ConSenso MS

                Piepelpoel 13

                3700 Tongeren

                Ondernemingsnummer: 0828.676.245

                e-mail:                  privacy@consenso.be

                website:              www.consenso.be

 

Verwerkers

ConSenso verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van ConSenso.

Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ConSenso verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal ConSenso in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt kan je hier terugvinden:

Identificatiegegevens;

financiële bijzonderheden;

Persoonlijke kenmerken;

Beroep en betrekking;

Persoonsgegevens vereist in het kader van wettelijke verplichtingen waaraan ConSenso dient te voldoen;

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

ConSenso verwerkt je persoonsgegevens om je als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring evenals de door u gevraagde diensten op een correcte wijze te leveren.

De verwerking van je persoonsgegevens kan alleszins gebeuren voor volgende doeleinden:

Het verstrekken van juridisch advies;

Het verstrekken van inlichtingen;

Het vervullen van onze wettelijke verplichtingen;

Het aanbieden en verbeteren van onze website;

De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en / of criminele gedragen;

Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van je gebruik van de website;

Het doen van statische analyses;

U verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan ConSenso en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan ConSenso beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

 

Wat zijn je rechten?

 

- Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

ConSenso verwerkt je persoonsgegevens enkel:

Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;

Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;

Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;

Op een juiste wijze;

Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelkeje op verzoek specifiek zal worden toegelicht;

Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

 

-Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van ConSenso uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal ConSenso hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@consenso.be.

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden.. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan ConSenso. ConSenso zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ConSenso te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke ConSenso zal beoordelen:

  • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
  • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
  • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
  • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

 

-Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als betrokkene heb je het recht van ConSenso een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;

De verwerking van ConSenso blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;

ConSenso heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

ConSenso dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. ConSenso staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij ConSenso dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal ConSenso hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@consenso.be.

 

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan ConSenso verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van jouw toestemming. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal ConSenso hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@consenso.be.

 

-Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je ConSenso terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal ConSenso elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

 

- Recht op het intrekken van je toestemming / het recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door ConSenso bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal ConSenso hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: privacy@consenso.be.

 

- Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal ConSenso steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. ConSenso zal je daartoe binnen de maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

 

Cookies

Voor onze cookiepolicy verwijzen wij u graag naar onze aparte pagina houdende onze cookiepolicy.

 

Disclaimer
Gebruik van deze website:
Deze website (www.consenso.be / www.consenso-advocaten.be) is de eigendom van ConSenso en wordt beschermd door het auteursrecht en als databank. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de website is enkel toegelaten voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren, opslaan of verzenden van deze website of van delen ervan om andere redenen is niet toegelaten zonder de geschreven toestemming van ConSenso.

Alle inhoud die wordt verspreid via deze website wordt louter ter informatie beschikbaar gemaakt, en ConSenso kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig ander gebruik hiervan. Indien u een specifieke juridische vraag heeft dient u één van onze terzake gekwalificeerde advocaten te contacteren om gepast juridisch advies te bekomen.

U mag op een eerlijke en niet misleidende manier naar deze website linken indien u hierbij ook een link naar onze home page vermeldt (www.consenso.be), en enkel voor niet-commerciële doeleinden. ConSenso wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van externe websites waarnaar deze website linkt, of die naar onze website linken.

Informatie op de website van ConSenso kan regelmatig worden bijgewerkt of aangepast.