27.01.23

Boekhoudkundige stukken langer bijhouden, bezwaartermijn verlengd & meer tijd voor de fiscus om controles uit te voeren!

Een discussie met de fiscus? Vanaf 2023 zijn er nieuwe termijnen waarmee rekening moet worden gehouden!

De wetgever heeft nieuwe onderzoeks-, aanslag- en bezwaartermijnen ingevoerd in de fiscale procedure voor de inkomstenbelastingen en de btw.

 

Wat moet u weten...

 1. De fiscus krijgt vanaf 2023 meer tijd om fiscale controles uit te voeren en aanslagen te vestigen
 2. Belastingplichtigen hebben voortaan de plicht om hun boekhoudkundige stukken langer bij te houden
 3. Particulieren en ondernemers krijgen voortaan een langere termijn om bezwaar in te dienen tegen aanslagen die niet correct zijn

Nieuw: onderscheid tussen tijdige of laattijdige en niet ingediende aangiftes

Heeft u een tijdige aangifte gedaan in de inkomstenbelasting of btw, maar de fiscus is van mening dat de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting die blijkt uit de aangifte, heeft de fiscus 3 jaar de tijd, vanaf 1 januari van het aanslagjaar, om een gewijzigde aanslag te vestigen.

Heeft u geen aangifte gedaan in de inkomstenbelasting of btw, of een laattijdige aangifte, dan heeft de fiscus 4 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar om een belasting te heffen.

 

Nieuw: aparte aanslagtermijn van 6 jaar voor aanslagen met internationale kenmerken in de inkomstenbelastingen

Voor aanslagen  van ondernemingen met internationale kenmerken, heeft de wetgever een nieuwe termijn voorzien van 6 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar om een belasting te vestigen.

Concrete situaties?

 • Ondernemingen die de verrekeningprijsmethode (transfer pricing) toepassen.
 • Ondernemingen die een landenrapport moeten indienen cf de moederdochterrichtlijn
 • Ondernemingen die meldingen moeten doen van uitkeringen conform de royaltyrichtlijn
 • Ondernemingen die vrijstelling van roerende voorheffing krijgen op basis van  dubbelbelastingverdragen
 • Ondernemingen die betrokken zijn bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
 • Platformexploitanten op voorwaarde dat de informatie minimaal 25.000,00 € betreft

Nieuw: verlengde termijn van 10 jaar in geval van “complexe aangiften” en “fraude”

Wanneer is een aangifte “complex”?

 • Een hybridemismatch (aftrekbare kosten zonder overeenstemmende belastbare inkomsten bij de verkrijger)
 • Niet uitgekeerde winst voorkomende uit kunstmatige constructie(s) opgezet om belastingvoordelen te verkrijgen
 • Juridische constructies in een andere staat

Ingeval van “fraude” of inbreuken op bepalingen van het Wetboek van Inkomstenbelastingen of het Wetboek BTW, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, beschikt de fiscus voortaan over een aanslag- en onderzoekstermijn van 10 jaar (i.p.v. 7 jaar) vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

 

Nieuw: Omwille van de uitbreiding van de aanslag- en onderzoekstermijnen, dient de belastingplichtige voortaan haar boekhouding tot 10 jaar bij te houden.

Dit is een logisch gevolg van het feit dat er tot 10 jaar na 1 januari van het aanslagjaar een onderzoek kan plaatsvinden. Er kan namelijk geen onderzoek gebeuren als de boekhouding vernietigd is.

 

Nieuw: geen motivering meer vereist voor vermoedens van fraude

Een belangrijke nieuwigheid is verder dat de fiscus in geval van een fraudeonderzoek in de inkomstenbelastingen niet meer moet motiveren waarom er vermoedens van fraude zijn, maar enkel moet meedelen dát die er zijn.

Het onderzoek in de inkomstenbelasting kan dus niet meer tegenhouden worden omdat er onvoldoende bewijzen zouden zijn van fraude en de fiscus oneigenlijk gebruik zou maken van de verlengde onderzoekstermijn.

Of er al dan niet sprake is van fraude zal moeten blijken uit het onderzoek.

De motivatie van de fraude is wel nog vereist bij fraudeonderzoeken in de btw.

Als het onderzoek van de inkomstenbelasting fraude heeft aangetoond, zal dat uiteraard door de BTW Administratie gebruikt kunnen worden.

 

Nieuw: bezwaartermijn in de inkomstenbelasting is verlengd tot 1 jaar!

Bent u van oordeel dat de belastingaanslag die u of uw onderneming ontvangen heeft niet correct is? Dan heeft u voortaan een langere periode om bezwaar in te dienen nl. 1 jaar (i.p.v. 6 maanden).

 

LET OP!

De betaaltermijn blijft 2 maanden zodat de fiscale administratie de aanslag reeds na 2 maanden kan invorderen. Enkel een ingediend bezwaar kan de tenuitvoerlegging schorsen. 

 

Wilt u nagaan of de fiscus de aanslag- en onderzoekstermijnen respecteert om u of uw onderneming fiscaal te onderzoeken en te belasten?

 

Wilt u weten wat ingeval van fiscaal onderzoek uw rechten en mogelijkheden zijn en welke positie u het best kunt innemen?

Aarzel dan niet om u te laten bijstaan door ons team van specialisten fiscaal recht.

 

by Peter Van Eysendeyk, Bart Smets, Stefanie Grosemans en Glynn Cooreman

Meer ConSenso-nieuws

Aankondiging nieuwe vennoten

Aankondiging nieuwe vennoten

03.01
Advocatenbureau ConSenso neemt het persoonlijk.

Advocatenbureau ConSenso neemt het persoonlijk.

02.09 - Lees hier ons persbericht.
Een getuigenis door Michel Verhoeven - Kolmont Vastgoedontwikkeling

Een getuigenis door Michel Verhoeven - Kolmont Vastgoedontwikkeling

25.08 - Ontdek waarom Kolmont al jaren op ConSenso kan bouwen.