Voor particulieren

Fiscaal recht & vermogensplanning

Stel dat u geconfronteerd wordt met een fiscale controle: wat zijn dan uw fiscale rechten en plichten? Wat als u beschuldigd wordt van fiscale fraude? Hoe kan uw vermogen zo fiscaal vriendelijk mogelijk worden overgedragen aan de volgende generatie? 

Fiscaal recht en vermogensplanning gaan over uw persoonlijke situatie binnen een zeer complex en snel veranderend kader. Hoe hier succesvol mee omgaan? Kiezen voor maatwerk.

Uw team van experten

Fiscaal recht & vermogensplanning

Wat wij voor jou
kunnen betekenen

Bij ConSenso geloven we dat maatwerk begint bij het stellen van de juiste vragen. Op die manier toetsen we uw persoonlijke situatie aan het meest actuele fiscale beleid. U kunt bij ons terecht met al uw vragen rond fiscaal recht en vermogensplanning. U krijgt niet alleen advies van een specialist terzake, maar ook een strikt persoonlijke begeleiding. ‘Voorkomen en vermijden’ is nog steeds het beste. Maar als het nodig is, aarzelen we geen moment om over te gaan tot ‘oplossen’.

 

Ons doel? Uw gemoedsrust.

Subdisciplines

Fiscale adviesverlening & planning

Uw vermogen is úw verwezenlijking. Daarom is het cruciaal om de toekomst daarvan veilig te stellen. Dat kan enkel door een goede planning in een duidelijk kader. 

Wilt u weten hoe u op fiscaal vriendelijke wijze al een deel van uw vermogen overdraagt aan uw kinderen, maar toch enige controle behoudt? Geraakt u niet wijs uit de erf- en schenkbelasting? Wilt u er zeker van zijn dat uw uitgewerkte successieplanning ook effectief wordt toegepast? Of heeft u vragen over vehikels zoals bijvoorbeeld de maatschap en stichting of over de belastbaarheid van meerwaarden op aandelen? Heeft u misschien nood aan bijstand in het kader van de overdracht van uw onderneming, een bedrijfsopvolging of een familiaal charter? 

Met welke vraag u ook zit, ConSenso begeleidt u persoonlijk met expertise op maat. Ook wanneer de regelgeving of de administratieve standpunten evolueren hoeft u zich geen zorgen te maken. De ConSenso-experten volgen alles op de voet en bezorgen u meteen een voorstel tot aanpassing.

Betwistingen inzake inkomstenbelastingen

Wanneer de Administratie het niet eens is met de door u ingediende belastingaangifte en de aftrek van bepaalde kosten verwerpt, ontvangt u een bericht van wijziging van uw aangifte. Maar wat als u niet akkoord gaat met de inhoud van dit bericht? 

De experten van het ConSenso-team zoeken graag samen met u naar mogelijke tegenargumenten. Wanneer de Administratie geen rekening houdt met deze opmerkingen, volgt een supplementair aanslagbiljet. Ook hier hoeft u niet akkoord mee te gaan. In dat geval dienen wij voor u een bezwaarschrift in. Wordt dit ook afgewezen door de Adviseur-generaal? Dan gaan wij tot het uiterste om uw zaak te verdedigen voor de fiscale rechtbank. U kunt tijdens elke stap van de betwisting rekenen op persoonlijk ConSenso-advies.

Registratie- & erfbelasting

Ontving u een supplementair aanslagbiljet voor de registratiebelasting na aankoop van een woning, ​​omdat u zich bijvoorbeeld niet tijdig inschreef in de bevolkingsregisters? Verloor u een dierbare die in het bezit was van onroerende goederen in het buitenland en weet u niet waar u de aangifte van nalatenschap moet indienen? Weet u niet of er erfbelasting betaald moet worden op schenkingen die de erflater vlak voor zijn overlijden deed? Of heeft de Vlaamse Belastingdienst uw ingediende aangifte van nalatenschap in België gewijzigd? 

In deze moeilijke tijd zijn juridische zorgen wel het laatste waar u zich mee wil bezighouden. Begrijpelijk. Neem contact op met ConSenso en wij dienen voor u een bezwaar in bij de Vlaamse Belastingdienst met als doel een minnelijke schikking. Handhaaft de Vlaamse Belastingdienst haar standpunt en moet u naar de rechtbank? Dan zorgen wij voor uw verdediging.

Internationaal belastingrecht

Woont u in België en werkt u in het buitenland? Dan worden uw inkomsten (salaris, bezoldiging, pensioen,...) in het buitenland belast. Toch kan de Belgische fiscus van oordeel zijn dat u hierop in België ook nog eens belast mag worden. Ook wanneer u een Nederlands pensioen ontvangt, kan u met deze dubbele belasting te maken krijgen. 

ConSenso heeft ervaring met een dubbele belastingheffing en begeleidt u persoonlijk bij de onderhandeling met de Belgische belastingdienst. Indien nodig starten wij voor u een procedure onderling overleg op tussen beide landen.

Bijstand bij fiscale regularisatie

Beschikt u – al dan niet via een erfenis – over een geldsom, levensverzekering of effectenportefeuille in het buitenland en wil u die tegoeden naar België brengen? 

 

ConSenso bekijkt voor u in hoeverre een regularisatie mogelijk of zelfs noodzakelijk is en welke kosten daaraan verbonden zijn. Ook begeleiden we u bij het samenstellen van het regularisatiedossier. Vervolgens dienen we voor u de aanvraag tot regularisatie in bij de juiste instanties en behartigen namens u de verdere communicatie met de diensten van de Administratie.

Aanvraag van een ruling

Wilt u op voorhand de fiscale gevolgen kennen van een mogelijke transactie, zoals de eventuele belastbaarheid van de door verkoop verkregen meerwaarde van aandelen? 

 

Uw specialist bij ConSenso maakt samen met u een rulingaanvraag op en vraagt hierin het standpunt van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) of de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Waarom dit nuttig is? De Administratie is gebonden door zo’n ruling. Zo heeft u dus meteen rechtszekerheid over de fiscale gevolgen en kunt u de transactie met een gerust hart uitvoeren. Bij een eventuele controle achteraf kan men enkel nakijken of u de transactie uitvoerde zoals vooropgesteld aan de DVB.

Btw

Wanneer u geconfronteerd wordt met een btw-controle, eventueel gevolgd door een correctieopgave of proces-verbaal, staat ConSenso aan uw zijde. Wij staan u bij tijdens onderhandelingen met de btw-administratie en – indien nodig – richten wij ons tot de fiscale rechter. U kunt ook een beroep op ons doen voor een verzoekschrift tot kwijtschelding van de boete of nalatigheidsinteresten. 

Maar ook met al uw andere btw-gerelateerde vragen kunt u steeds bij ons terecht. Wilt u bijvoorbeeld weten of u gebruik kunt maken van een verlaagd btw-tarief bij de bouw of verbouwing van uw gezinswoning? Wenst u meer informatie over de toepasselijke btw-reglementering voor de verhuur of terbeschikkingstelling van onroerende goederen? Wij helpen u hier graag mee verder.

Fiscaal strafrecht

De Bijzondere Belastinginspectie staat onaangekondigd voor uw deur. Wat moet u doen en wat zijn de mogelijke gevolgen? In geval van fiscale fraude zal de fiscus u waarschijnlijk een boete of belastingverhoging opleggen, maar de kans bestaat ook dat u strafrechtelijk zal vervolgd worden.

 

Wij verlenen u de nodige bijstand voor zowel de fiscale als voor de correctionele rechtbank.

Gemeentebelastingen

Ontving u een aanslagbiljet van uw gemeente waar u het niet mee eens bent? Bent u bijvoorbeeld eigenaar van een leegstaand pand en wordt u geconfronteerd met een leegstandsheffing? 

 

ConSenso bekijkt samen met u de mogelijkheden. Kan er nog beroep aangetekend worden tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister? Of kunnen we stappen ondernemen om geschrapt te worden uit het leegstandsregister? Kan de leegstandsheffing eventueel betwist worden op basis van een vrijstelling of is er sprake van overmacht? Wij helpen u graag met deze én alle andere vragen.