Actuele info

04.05.2021

Opgelet voor webshops : vanaf 1 juli 2021 nieuwe btw-regels voor online verkopen

Reeds geruime tijd rijst de vraag naar een vereenvoudiging van de btw-regels voor webshops. Met de wet van 2 april 2021 tot wijziging van het BTW-Wetboek verandert er één en ander aan de btw-regels die van toepassing zijn op online verkopen.

 

Intracommunautaire afstandsverkopen

 

Onder online verkopen of afstandsverkopen wordt begrepen verkopen aan een particulier (of een andere belastingplichtige die er niet toe gehouden is om een intracommunautaire verwerving aan te geven) waarbij de goederen door of voor rekening van de verkoper vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie worden verzonden naar de lidstaat van de klant. Dergelijke intracommunautaire verkopen waren in het verleden onderworpen aan btw in het land van de verkoper, tenzij de jaaromzet van de verkoper in de lidstaat van aankomst meer bedroeg dan 35.000 euro. In dat geval was de verkoop onderworpen aan de btw in het land van aankomst van de goederen.

 

Deze drempel wordt met ingang van 1 juli 2021 afgeschaft. Vanaf 1 juli 2021 zal op alle afstandsverkopen binnen de Europese Unie btw moeten aangerekend worden in het land van aankomst van de goederen. De verkoper zal aldus de btw moeten aanrekenen volgens de btw-tarieven die gelden in het land van de klant.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

26.04.2021

Hof van beroep te Antwerpen bevestigt rol van BELSPO in kader van gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling.

[1]        

Verschillende ondernemingen worden thans geconfronteerd met discussies met de fiscus omtrent de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die door hen werd toegepast voor werknemers die tewerkgesteld worden in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten van de onderneming.

 

De aanmelding die jaren geleden gebeurd is bij BELSPO (de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid) wordt om één of andere reden niet aanvaard door de belastingadministratie of de belastingadministratie is van oordeel dat het bindend advies van BELSPO niet zou voldoen aan de voorwaarden van de wet met als gevolg dat de administratie zich zelf buigt over de vraag of de betreffende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten waarvoor de vrijstelling werd toegepast, wel degelijk te beschouwen zijn als een onderzoeks- of ontwikkelingsproject in de zin van de wet.

 

Meermaals is de vraag gerezen of de administratie dergelijk bindend advies van BELSPO zomaar langs zich neer kan leggen en of de ambtenaren van de administratie wel beschikken over de nodige kennis om te kunnen beoordelen of een onderzoeks- of ontwikkelingsproject al dan niet als O&O kan beschouwd worden. BELSPO is immers het bij wet aangeduid orgaan om te beoordelen of een bepaald project binnen het toepassingsgebied van artikel 2753 WIB92 valt en aldus gekwalificeerd kan worden als O&O.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

15.03.2021

Operatie SKY – hangen er ook ontslagen in de lucht ?

Operatie SKY, de grootste actie in het kader van the war on drugs die ons land ooit kende, leidde volgens VRT News tot het oppakken van tientallen verdachten en inbeslagname van tonnen drugs.

 

Tussen die verdachten bevinden zich ook havenarbeiders waarvan geweten is dat zij met ‘aantrekkelijke’ financiële voorstellen worden benaderd door criminelen. Een tijdje terug werd er zelfs een campagne gelanceerd om havenarbeiders bewust te maken van de risico’s die - blijkbaar - bij de job horen.

 

Niet alleen riskeren zij zware celstraffen, zij riskeren ook hun job te verliezen door een ontslag om dringende reden.

 

In welke gevallen kan u als werkgever overgaan tot ontslag om dringende reden indien u lucht krijgt van criminele activiteiten van uw werknemer, al dan niet in zijn privétijd ?

 

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

12.03.2021

De toestemming van de auteursrechthebbende

De Deutsche Digitale Bibliothek is, zoals de naam als prijsgeeft, een platform waarop cultuur en kennis verzameld wordt. De website bevat links naar en thumbnails van (i.e. kleinere versies van originele afbeeldingen) de inhoud van deelnemende instellingen.

De exploitant van de Deutsche Digitale Bibliothek, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), wenste graag VG Bild-Kunst, een Duitse vereniging voor het collectief beheer van auteursrechten op het gebied van beeldende kunst, toe te voegen aan hun lijst van deelnemende instellingen.

VG Bild-Kunst was van mening dat de licentieovereenkomst met SPK een bepaling diende te bevatten waarbij SPK zich ertoe verbond om bij het gebruik van werken verstrekt door SPK doeltreffende technische maatregelen te treffen tegen framing van de thumbnails door derden. Framing betreft het verdelen van een website in frames en vervolgens binnen een van deze frames een link plaatsen naar een andere website. Deze methode bemoeilijkt het voor de gebruiker om te bepalen van elke website bepaalde informatie afkomstig is.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

01.03.2021

Over de passende beoordeling en het verlenen van omgevingsvergunningen: is de stikstofbom ook in Vlaanderen gebarsten?

 

In een recent arrest van 25 februari 2021 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor een landbouwexploitatie van 177.300 slachtkuikens en 30 runderen te Kortessem. Volgens de Raad werd bij de beoordeling onvoldoende onderzocht wat de effecten van het project op de nabijgelegen speciale beschermingszone zijn en werd de omgevingsvergunning bijgevolg vernietigd.

 

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Public - Publiek en administratief recht