Actuele info

Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

30.04.2019 - Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Private - Erfrecht, schenkingen & familiaal vermogensrecht

"The clock is ticking". Is uw onderneming klaar voor het nieuwe vennootschapsrecht?

 

 

U zal er de voorbije weken en maanden ongetwijfeld mee zijn geconfronteerd: het nieuwe vennootschapsrecht is vanaf 1 mei 2019 een feit en zal een ingrijpende wijziging van de Belgische vennootschapsregelgeving tot gevolg hebben. 

 

Het doel van de nieuwe wet is vooral om de verouderde bepalingen opgenomen in het huidige wetboek van vennootschappen te actualiseren en daarnaast om een doorgedreven vereenvoudiging en flexibilisering door te voeren. Zodoende wenst men het Belgische ondernemerslandschap aantrekkelijker te maken en via de wetgeving de ondernemerszin ook te stimuleren. 

 

Positief nieuws, maar wat betekent dit nu voor uw onderneming? 

 

De belangrijkste vraag die u wellicht bezig houdt is wanneer uw vennootschap aan de bepalingen van deze nieuwe wetgeving zal moeten voldoen. Wat dat betreft stellen wij u eerst graag gerust: het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet namelijk in een overgangsregeling. Concreet zullen bestaande vennootschappen met een drietal data rekening moeten houden. 

 

Hierboven stelden wij reeds dat 1 mei 2019 de startdatum voor de inwerkingtreding van het nieuwe ‘WVV’ zal betekenen. Deze startdatum moet echter worden genuanceerd nu enkel nieuwe vennootschappen (d.w.z.: vennootschappen die vanaf deze datum zullen worden opgericht) onmiddellijk aan de regels van het nieuwe wetboek moeten voldoen. 

 

Bestaande vennootschappen zullen echter slechts aan het nieuwe wetboek onderworpen indien zij ervoor kiezen (de zgn. “opt-in regeling”). Belangrijk: indien je als bestaande vennootschap voor de toepassing van het nieuwe wetboek opteert, dan kies je voor de toepassing van het gehele wetboek. Het is dus niet mogelijk om aan ‘cherrypicking’ te doen en op die manier enkel gebruik te maken van de meest gunstige bepalingen. 

 

Tot slot wordt op 1 mei 2019 ook de nieuwe geschillenregelingsprocedure van toepassing op alle bestaande vennootschappen.

De volgende belangrijke datum betreft 1 januari 2020. Vanaf deze datum worden de dwingendrechtelijke bepalingen van het nieuwe WVV ook van toepassing op de bestaande vennootschappen die niet van de opt-in regeling gebruik hebben gemaakt. Er is echter nog geen formele verplichting om de statuten van uw onderneming op dit ogenblik reeds te wijzigingen. 

 

Indien uw onderneming haar statuten op deze datum nog niet heeft aangepast, dan zullen de dwingende regels van het nieuwe wetboek echter wel voorrang hebben op de daarmee strijdige statutaire bepalingen. Indien uw onderneming bijvoorbeeld de rechtsvorm van een BVBA kent, dan zal er geen rekening meer worden gehouden met het maatschappelijke kapitaal, nu de notie ‘kapitaal’ onder het nieuwe wetboek zal worden afgeschaft. Dit heeft tot gevolg dat u o.m. ook rekening zal moeten houden met de nieuwe regels inzake winstuitkeringen die vanaf 1 januari 2020 onverkort op uw BVBA van toepassing zullen zijn. De niet-dwingende regels (de zgn. “bepalingen van aanvullend recht”) opgenomen in het nieuwe WVV, kunnen door de bestaande vennootschappen echter worden genegeerd. De bestaande statuten van uw vennootschap blijven dan namelijk gewoon van toepassing, met het wat vreemde gevolg dat de vennootschap eigenlijk zowel aan het oude als het nieuwe vennootschapsrecht onderworpen is.

 

De overgangsregeling stelt tot slot dat bestaande vennootschappen tegen 1 januari 2024 hun statuten dienen aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe wetboek. Ook de bepalingen van aanvullend recht opgenomen in het nieuwe WVV worden dan integraal van toepassing. 

 

Indien de statuten van uw vennootschap op 1 januari 2025 nog niet werden aangepast, dan zal er een automatische omzetting worden doorgevoerd. Een BVBA zal bijgevolg automatisch worden omgezet naar een BV. Ook de vennootschapsvormen die onder het nieuwe wetboek worden afgeschaft zullen van rechtswege worden omgezet. Zo zullen voor de commanditaire vennootschap op aandelen de nieuwe regels voor de naamloze vennootschap met een enige bestuurder van toepassing zijn. De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid wordt dan weer een vennootschap onder firma.

 

Conclusie:

Kort samengevat kunnen we dus stellen dat uw onderneming tijd heeft tot 1 januari 2024 om haar statuten aan te passen en zich zodoende volledig te conformeren aan het nieuwe vennootschapsrecht. Wij zouden u echter adviseren om zo lang niet te wachten. Het nieuwe wetboek biedt immers tal van opportuniteiten voor uw onderneming en biedt u de mogelijkheid om op maat gemaakte aandeelhoudersafspraken te maken en om bijvoorbeeld de positie van de ‘pater familias’ binnen de vennootschap te verankeren. Daarnaast is het bovendien ook belangrijk om weten dat indien u de statuten van uw vennootschap in de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2024 wijzigt om welke reden dan ook, de statuten gelijktijdig dienen te worden aangepast aan de bepalingen van de nieuwe vennootschapswet.

 

Stof tot nadenken dus. Wij helpen u graag verder!

Bart Windey

Bart Smets